Meniny na web
  • Počet návštev:

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Ing.Viera Dudová
Konzultačné hodiny: dohodou

Zmeny v harmonograme testovania žiakov a prijímacieho konania


1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


3. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční
a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov i. matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ii. matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov i. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ii. ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.


4. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu, c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.


5. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.


6. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.


Činnosť výchovnej poradkyne

- poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

- konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

- koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.