Meniny na web
  • Počet návštev:

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Miroslava Gulánová
Konzultačné hodiny: dohodou

Činnosť výchovnej poradkyne

- poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže, výchovno-vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou,

- konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

- zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,

- uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

- koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

- spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Novom Meste nad Váhom pri riešení problémových žiakov,Dôležité termíny v šk. roku 2021/2022

Testovanie T9 - riadny termín 06.04.2022
- náhradný termín 21.04.2022
Testovanie T5 - riadny termín 18.05.2022
Prijímacie konanie– 1. kolo - 1.termín 09.05.2022
- 2.termín 12.05.2022
Prijímacie konanie– 2. kolo - termín 21.06.2022

Prijímanie na stredné školy

a. Informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy, sú zverejnené tu >>> mapa škôl

b. Súhrnné, pravidelne aktualizované informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v aktuálnom školskom roku sú zverejnené v časti Ako na stredné školy? >>> regionálne školstvo

c. Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené tu >>> prijimacie skúšky