Meniny na web
  • Počet návštev:

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Ing.Viera Dudová
Konzultačné hodiny: dohodou

Činnosť výchovnej poradkyne

- poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

- konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

- koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.Zmeny v harmonograme externého testovania žiakov ZŠ

1. V školskom roku 2020/2021 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


2.Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra


Zmeny v prijímacom konaní na SŠ

Z rozhodnutia ministra školstva (4.1. a 26.1.2021 ) došlo k zmenám termínov konania prijímacích skúšok i podmienok prijatia na štúdium na SŠ . Podrobnosti sa dozviete tu >>>