Meniny na web
  • Počet návštev:

Vychovávať zamená otvárať srdce dieťaťa pre lásku

Základná škola sv. Jozefa je umiestnená v blízkosti centra mesta, je plnoorganizovaná s 9 postupovými ročníkmi. Súčasťou je Školský klub detí, Centrum voľného času a Školská jedáleň. Poskytuje žiakom nižšie stredné vzdelanie, pričom dbá na formáciu rozumu a srdca žiaka. Škola je otvorená pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia akceptujú jej školský vzdelávací program a jej výchovný systém.

Naše ciele

Cieľom našej výchovno-vzdelávacejpráce je všestranne a harmonicky rozvinutá osobnosť dieťaťa. Tento cieľ realizujeme komplexným pôsobením na dieťa počas vyučovania v škole, ale i v čase mimo vyučovania. Chceme pripraviť žiakov na život, vedieme ich k rozhľadenosti, vytrvalosti, k sociálnemu cíteniu, správnej hodnotovej orientácii, schopnosti motivácie k celoživotnému vzdelávaniu, k tvorivému životnému štýlu, k schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy a pracovať v tíme.

Špecifiká našej školy

Špecifikom našej školy je výchova žiakov v kresťanskom duchu, k osvojovaniu si evanjeliových hodnôt a postojov. Názov Školského vzdelávacieho programu "Otvorené srdce" vystihuje hlavné smerovanie našej výchovy - viesť deti k otvorenosti srdca voči Bohu i voči ľuďom. Dávame do popredia srdce, ktorého písmená vyjadrujú to, čo pokladáme za veľmi dôležité:Spoluprácu, Rodinu, Dôveru, Cítenie, Empatiu.V škole sa vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú prijímaní do školy v takom počte, aby im bola garantovaná možnosť individuálneho prístupu podľa ich potrieb."