Meniny na web
  • Počet návštev:

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na škole je jeho prítomnosť potrebná preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé harmonické osobnosti.

Školský špeciálny pedagóg v školskom roku 2022/2023: Mgr.Andrea Hlaváčová /sr.Bohdana/
Mgr.Alena Kačicová
Náplň práce špeciálneho pedagóga:

- priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami

- podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní

- konzultácie s rodičmi - výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa

- poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby

- odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom

- sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami (predovšetkým so špeciálno- pedagogickou poradňou, pedagogicko- psychologickou poradňou, detským integračným centrom, školským psychológom, výchovným poradcom)

- predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálno-pedagogickými potrebami