Meniny na web
  • Počet návštev:

Prevádzka v školskom klube :

ráno : 6.00 - 7.40 (príchod do ŠKD najneskôr do 7,20 hod.)
po vyučovaní : 11.35 - 16.30
mesačný poplatok: 15,- Eur je povinné uhradiť v termíne od 10. do 15. v danom mesiaci!

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2022/23

Vstup rodičom do školy nie je povolený!

Ráno rodičia privedú dieťa len po vrátnicu, do šatne a ranného školského klubu ide dieťa samostatne.
Keď si zákonný zástupca (alebo ním poverená osoba uvedená v zápisnom lístku) príde dieťa vyzdvihnúť zo školského klubu, zahlási meno dieťaťa, triedu a svoje meno na vrátnici. Pracovník vrátnice zavolá do príslušnej družiny a vychovávateľka dieťa pošle do šatne a na vrátnicu, kde si ho zákonný zástupca (alebo ním poverená osoba uvedená v zápisnom lístku) preberie.

Rozvrh činností v ŠKD:

11,35 hod. -15,00 hod. oddychová (hry, relaxácia), rekreačná (pobyt vonku), tematické oblasti výchovy (esteticko-výchovná, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, telovýchovná, katechetická, vzdelávacia)
15,00 hod. -16,00 hod. príprava na vyučovanie (domáce úlohy, precvičovanie učiva, didaktické hry)
16,00 hod. -16,30 hod. voľné hry
Rozdelenie poobedných oddelení ŠKD :
I.oddelenie - 1.A, 3.A - Bc. Natália Stachová
II.oddelenie - 1.B, 3.B - Jana Bátorová
III.oddelenie - 1.C, 4.A - Terézia Fedorková
IV.oddelenie - 2.A, 3.A, 3.B - Ing.Andrea Parošová
V.oddelenie - 2.B, 4.A - Emília Vojtíková (sr. Alexandra)
VI.oddelenie - 3.C, 4.B - Mgr. Z.Štreicherová, Mgr. J. Kaššovicová

O 15,00 hod. sa zostávajúce deti z III., IV., V. a VI. oddelenia rozdeľujú do I. a II. oddelenia.

Rozdelenie ranných oddelení ŠKD :
pondelok - v 3.A - Bc. N. Stachová, E. Vojtíková
utorok - v 3.B - J. Bátorová, T. Fedorková
streda - v 2.A - A. Parošová, E. Vojtíková
štvrtok - v 3.B - J. Bátorová, T. Fedorková
piatok - v 3.A - Bc. N. Stachová, A. Parošová

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2021/22


Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2020/21