Meniny na web
  • Počet návštev:

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2021/22

Prevádzka v školskom klube :

ráno : 6.00 - 7.40 (príchod do ŠKD najneskôr do 7,20 hod.)
po vyučovaní : 11.35 - 16.30
mesačný poplatok: 15,- Eur je povinné uhradiť v termíne od 10. do 15. v danom mesiaci!

Rozvrh činností v ŠKD:

11,35 hod. -15,00 hod. oddychová (hry, relaxácia), rekreačná (pobyt vonku), tematické oblasti výchovy (esteticko-výchovná, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, telovýchovná, katechetická, vzdelávacia)
15,00 hod. -16,00 hod. príprava na vyučovanie (domáce úlohy, precvičovanie učiva, didaktické hry)
16,00 hod. -16,30 hod. voľné hry

Vstup rodičom do školy nie je povolený!

Ráno rodičia privedú dieťa len po vrátnicu, do šatne a ranného školského klubu ide dieťa samostatne.
Keď si zákonný zástupca (alebo ním poverená osoba uvedená v zápisnom lístku) príde dieťa vyzdvihnúť zo školského klubu, zahlási meno dieťaťa, triedu a svoje meno na vrátnici. Pracovník vrátnice zavolá do príslušnej družiny a vychovávateľka dieťa pošle do šatne a na vrátnicu, kde si ho zákonný zástupca (alebo ním poverená osoba uvedená v zápisnom lístku) preberie.

Rozdelenie poobedných oddelení ŠKD :
1.oddelenie - 1.A, 3.A - Emília Vojtíková (sr. Alexandra), Andrea Parošová
2.oddelenie - 1.B, 4.A - Angelika Zaťková, Ing. Dana Kazíková
3.oddelenie - 2.B, 4.B - Jana Bátorová
4.oddelenie - 2.A, 2.C - Bc. Natália Stachová
5.oddelenie - 3.B, 5.roč.- Mgr. Eva Dudová (o 14,30 hod. sa deti spájajú s III. odd.)
Rozdelenie ranných oddelení ŠKD :
1.oddelenie - 1.A, 1.B, 3.A, 4.A, 5. roč. - Mária Karabová
2.oddelenie - 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 4.B - J.Bátorová, Bc. N.Stachová, Mgr. Z.Štreicherová

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2020/21