Meniny na web
  • Počet návštev:

Projekty

Projekt "S kamarátkou Energiou pre deti a mládež"

Naša škola sa zapojila do projektu S kamarátkou Energiou pre deti a mládež, ktorý má zvýšiť informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Pod dozorom školeného personálu si žiaci rozšírili poznatky o využívaní, vytváraní, šírení energie a o jej iných podobách hravým, interaktívnym spôsobom.


8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta.

Naša škola podala projekt na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom. Predpokladom úspešného projektu je získanie čo najväčšieho počtu hlasov, pretože finančné prostriedky sú obmedzené.

Náš projekt má číslo 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta. Ak budeme úspešní, v našej telocvični sa objavia nové žinenky, volejbalové lopty, florbalové hokejky, atletické prekážky a športové dresy.

P. č. projektu: 8/2019
Názov projektu: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: Podpora talentovaných športovcov, rozvoj športových aktivít detí a mládeže
Miesto realizácie: telocvičňa SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V.

Termín realizácie projektu : V.-XI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 551,37 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb


Projekt č. 2/2018–Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta - I. kolo

P. č. projektu: 2/2018
Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach a podpora rozvoja mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou
Miesto realizácie: Spojená škola sv. Jozefa,námestie mesta, kostol, domov dôchodcov, detský domov

Termín realizácie projektu : Jún 2018 – Jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom

Projekt "Na škole úspešnejší"

Naša škola sa zapojila do projektu Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.
Kód projektu: 312011N682
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov
Začiatok realizácie aktivít: 09/2018
Ukončenie realizácie aktivít: 08/2021
Celková výška oprávnených výdavkov: 114 120,00 €
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Projekt "EKOALARM"

Naša škola sa zapojila do do celoslovenského pilotného projektu Eko Alarm , z ktorého každá trieda dostala dva koše na triedený zber odpadu. Modrý kôš je určený na papier, žltý na plasty.

Tento projekt bude trvať v mesiacoch február - november 2018. Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Zubné kefky po použití bežne skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov.

Pri zborovni Základnej školy sv.Jozefa sú na polici umiestnené 2 škatule. Jedna je určená na zubné kefky značky Curaprox, z ktorých boli vyrobené recykláciou odpadové koše pre každú triedu. Do druhej škatule sa vhadzujú použité zubné kefky akejkoľvek inej značky. Dúfame, že aspoň takouto troškou prispejete k ochrane nášho životného prostredia.


Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v Školskej jedálni a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto: Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87

Termín realizácie projektu : 02.10. –15.12.2017

Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom

Projekt "Modernizácia vyučovacieho procesu"

Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ďakuje banke Raiffeisen za finančný príspevok poskytnutý v rámci projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu“ na nákup nových učebníc a ďalších pomôcok na vyučovanie nemeckého jazyka.

Zapojili sme sa do výziev, ktoré nám ponúkla banka Raifaissen v r.2015/2016. Vďaka projektu "Inovácia chemického kabinetu" sme získali finančnú dotáciu 1000 €.

Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí neváhali navštíviť pobočku banky Raiffeisen v Novom Meste nad Váhom a v termíne 1. - 30.júna 2016 dali svoj hlas práve našej škole, čím podporili skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Nové ihrisko pre deti

Pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom vyrástlo koncom októbra 2015 nové ihrisko. Prostriedky na jeho vybavenie poskytla charitatívna organizácia Renovabis.

Altánok, pohyblivý mostík, obrázková stena, lezecká stena, kladinka či šmýkačka poslúžia žiakom navštevujúcim školský klub detí, deťom z materskej škôlky, ale aj deťom z nodamských stretiek. Vybudované ihrisko sa stane možnosťou na využívanie voľného času a bude poskytovať relaxáciu na čerstvom vzduchu.

Projekt "Milión detí sa modlí ruženec"

18. októbra 2012 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Milión detí sa modlí ruženec. Odvtedy každý rok naši žiaci podporia modlitbami túto celosvetovú akciu.V rámci katolíckych škôl sme sa zapojili do projektu Modlitby mladých za mladých.


Projekt "Recyklohry"

V šk. roku 2011/2012 sme sa zapojili do projektu Recyklohry, ktorý bol zameraný na zber nepoužiteľného elektroodpadu a tiež do projektu Baterky na správnom mieste. Zapojili sme sa do zberu papiera a pet-fliaš. Žiakov vedieme k separovaniu odpadu.


Projekt "Ovocie na školách"

V šk. roku 2010/2011 sme sa zapojili do projektu Ovocie na školách, v rámci ktorého žiaci dostávajú pravidelne jablkovú šťavu alebo jablká na desiatu.

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

V šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali projekt – Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí: kvíz čitateľskej zručnosti pre žiakov 3.ročníka, kvíz o spisovateľovi J.C.Hronskom pre žiakov 4. ročníka, čitateľský kvíz žiakov 5. ročníka, kreatívny workshop s vianočnou tematikou, beseda so spisovateľkou Annou Černochovou, výroba knižiek - krátkych príbehov s ilustráciami.

V rámci projektu boli zakúpené knihy v hodnote 20 tis. Sk, 3 notebooky a 1 tlačiareň pre knižnicu.


Projekty v spolupráci so Združením sv. Petra Fouriera

» Integrácia detí s problémovým vývinom prostredníctvom táborových pobytov
» Prevencie drogových závislostí u žiakov ZŠ (v rámci projektu realizácia videoprogramu Berte nás vážne)
» Integrovaný program voľnočasových aktivít detí a mládeže pre hamonický rozvoj osobnosti
» Spoločenstvom k radosti
» Projekt duchovnej formácie detí ocenený Americkou biskupskou konferenciou

Projekt "Infovek : Otvorená škola."

Veľmi nás teší, že sme boli vybraní do podprojektu Otvorená škola v oblasti informatizácie, ktorý sa realizuje ako súčasť širšej koncepcie projektu Ministerstva školstva SR. Takto sme získali grant 100 000.- Sk, použili sme aj vlastné zdroje :
15 000.- Sk zo ZRŠ a 10 000.- Sk zo Združenia sv. Fouriera.

viac o projekte >>>