Meniny na web
  • Počet návštev:

Projekty

Projekt Trenčín - Projekt podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK

Názov projektu: Prímestský letný tábor 2022
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: voľnočasové aktivity
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: VI.-IX.2022


Projekt č. 3/2022 - Detský letný tábor 2022

P. č. projektu: 3/2022
Názov projektu: Detský letný tábor 2022
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka činnosť pri realizácii tábora
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 4 975,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup stolíkov a lavíc na vonkajšie posedenie, športových a spoločenských hier pre deti

Projekt č. 1/2022 - Vybudovanie oddychovej zóny v meste

P. č. projektu: 1/2022
Názov projektu: Vybudovanie oddychovej zóny v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: skrášlenie priestoru vybudovaním verejnosti prístupnej oddychovej zóny na vonkajšom pozemku Materskej školy bl. Alexie
Participácia verejnosti: sprístupnenie priestoru verejnosti a klientom denného stacionára, účasť detí z ostatných MŠ na Dni zdravej výživy
Miesto a termín realizácie projektu: vonkajší priestor MŠ bl. Alexie, VI.-X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 585,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup nábytku na vonkajšie sedenie, vyvýšeného záhonu, kvetináčov, pieskoviska, rastlín

Projekt: "ENTER pre školy - Digitálna generácia."

Naša škola sa zapojila do 2. ročníka grantovej výzvy ENTER pre školy - Digitálna generácia.
Názov projektu: "Známe veci robíme moderne."
Digitálne zručnosti prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitný život v modernom svete. Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť prospech nielen pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli podporiť ich rozvoj u tých najmladších, ktorých digitálne technológie sprevádzajú od narodenia a budú dôležitou súčasťou formovania ich budúcnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis.


Projekt "NP PoP II"

Naša škola sa zapojila do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 12/2022
Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Projekt "Na škole úspešnejší"

Naša škola sa zapojila do projektu Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom.
Kód projektu: 312011N682
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie
Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov
Začiatok realizácie aktivít: 09/2018
Ukončenie realizácie aktivít: 08/2021
Celková výška oprávnených výdavkov: 114 120,00 €
Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Projekt č. 1/2021 - Rozvoj kultúrneho a športového života v meste.

P. č. projektu: 1/2021
Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto realizácie: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa

Termín realizácie projektu : VI.-XII.2021

Celkové náklady na projekt v eur: 2 600 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov


Projekt č. 5/2021 - Detský letný tábor 2021

P. č. projektu: 5/2021
Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: VI.-VII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 3 275 eurNové Mesto nad Váhom
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500 eurNové Mesto nad Váhom
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb, materiálu na tvorivé dielne, spoločenských hier, kancelárskych potrieb a vecných cien pre deti

Projekt Trenčín - Projekt podporený z Participatívneho-komunitného rozpočtu

Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Termín realizácie projektu: VI.-VII.2021

Projekt ľahšieho a rýchlejšieho učenia sa

Projekt je určený pre všetky deti - s poruchami učenia, s poruchami správania, deti MŠ, deti ZŠ - 1. aj 2.stupňa
>>> sponzor


Projekt "Od módnych doplnkov po smart domácnosť"

Projekt sme realizovali s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

Zakúpili sme sady micro:bitov a rozširujúce sady Smart home Kit a Elecrow Basic Kit
Absolvovali sme webináre so zástupkyňami AjTyvIT. Vyskúšali sme si základné funkcie micro:bitu, naprogramovali sme jednoduché animácie.
Pokračovali sme v online programovaní. Využili sme dostupné online prostredia. A tvorili sme programy
>>> fotogaléria


Projekt "S kamarátkou Energiou pre deti a mládež"

Naša škola sa zapojila do projektu S kamarátkou Energiou pre deti a mládež, ktorý má zvýšiť informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie.

Pod dozorom školeného personálu si žiaci rozšírili poznatky o využívaní, vytváraní, šírení energie a o jej iných podobách hravým, interaktívnym spôsobom.


8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta.

Naša škola podala projekt na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom. Predpokladom úspešného projektu je získanie čo najväčšieho počtu hlasov, pretože finančné prostriedky sú obmedzené.

Náš projekt má číslo 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta. Ak budeme úspešní, v našej telocvični sa objavia nové žinenky, volejbalové lopty, florbalové hokejky, atletické prekážky a športové dresy.

P. č. projektu: 8/2019
Názov projektu: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: Podpora talentovaných športovcov, rozvoj športových aktivít detí a mládeže
Miesto realizácie: telocvičňa SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V.

Termín realizácie projektu : V.-XI.2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 551,37 eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb


Projekt č. 2/2018–Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta - I. kolo

P. č. projektu: 2/2018
Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach a podpora rozvoja mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou
Miesto realizácie: Spojená škola sv. Jozefa,námestie mesta, kostol, domov dôchodcov, detský domov

Termín realizácie projektu : Jún 2018 – Jún 2019

Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom

Projekt "EKOALARM"

Naša škola sa zapojila do do celoslovenského pilotného projektu Eko Alarm , z ktorého každá trieda dostala dva koše na triedený zber odpadu. Modrý kôš je určený na papier, žltý na plasty.

Tento projekt bude trvať v mesiacoch február - november 2018. Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Zubné kefky po použití bežne skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov.

Pri zborovni Základnej školy sv.Jozefa sú na polici umiestnené 2 škatule. Jedna je určená na zubné kefky značky Curaprox, z ktorých boli vyrobené recykláciou odpadové koše pre každú triedu. Do druhej škatule sa vhadzujú použité zubné kefky akejkoľvek inej značky. Dúfame, že aspoň takouto troškou prispejete k ochrane nášho životného prostredia.


Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v Školskej jedálni a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto: Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87

Termín realizácie projektu : 02.10. –15.12.2017

Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom

Projekt "Modernizácia vyučovacieho procesu"

Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ďakuje banke Raiffeisen za finančný príspevok poskytnutý v rámci projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu“ na nákup nových učebníc a ďalších pomôcok na vyučovanie nemeckého jazyka.

Zapojili sme sa do výziev, ktoré nám ponúkla banka Raifaissen v r.2015/2016. Vďaka projektu "Inovácia chemického kabinetu" sme získali finančnú dotáciu 1000 €.

Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí neváhali navštíviť pobočku banky Raiffeisen v Novom Meste nad Váhom a v termíne 1. - 30.júna 2016 dali svoj hlas práve našej škole, čím podporili skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Nové ihrisko pre deti

Pri Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom vyrástlo koncom októbra 2015 nové ihrisko. Prostriedky na jeho vybavenie poskytla charitatívna organizácia Renovabis.

Altánok, pohyblivý mostík, obrázková stena, lezecká stena, kladinka či šmýkačka poslúžia žiakom navštevujúcim školský klub detí, deťom z materskej škôlky, ale aj deťom z nodamských stretiek. Vybudované ihrisko sa stane možnosťou na využívanie voľného času a bude poskytovať relaxáciu na čerstvom vzduchu.

Projekt "Milión detí sa modlí ruženec"

18. októbra 2012 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Milión detí sa modlí ruženec. Odvtedy každý rok naši žiaci podporia modlitbami túto celosvetovú akciu.V rámci katolíckych škôl sme sa zapojili do projektu Modlitby mladých za mladých.


Projekt "Recyklohry"

V šk. roku 2011/2012 sme sa zapojili do projektu Recyklohry, ktorý bol zameraný na zber nepoužiteľného elektroodpadu a tiež do projektu Baterky na správnom mieste. Zapojili sme sa do zberu papiera a pet-fliaš. Žiakov vedieme k separovaniu odpadu.


Projekt "Ovocie na školách"

V šk. roku 2010/2011 sme sa zapojili do projektu Ovocie na školách, v rámci ktorého žiaci dostávajú pravidelne jablkovú šťavu alebo jablká na desiatu.

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

V šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali projekt – Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí: kvíz čitateľskej zručnosti pre žiakov 3.ročníka, kvíz o spisovateľovi J.C.Hronskom pre žiakov 4. ročníka, čitateľský kvíz žiakov 5. ročníka, kreatívny workshop s vianočnou tematikou, beseda so spisovateľkou Annou Černochovou, výroba knižiek - krátkych príbehov s ilustráciami.

V rámci projektu boli zakúpené knihy v hodnote 20 tis. Sk, 3 notebooky a 1 tlačiareň pre knižnicu.


Projekty v spolupráci so Združením sv. Petra Fouriera

» Integrácia detí s problémovým vývinom prostredníctvom táborových pobytov
» Prevencie drogových závislostí u žiakov ZŠ (v rámci projektu realizácia videoprogramu Berte nás vážne)
» Integrovaný program voľnočasových aktivít detí a mládeže pre hamonický rozvoj osobnosti
» Spoločenstvom k radosti
» Projekt duchovnej formácie detí ocenený Americkou biskupskou konferenciou

Projekt "Infovek : Otvorená škola."

Veľmi nás teší, že sme boli vybraní do podprojektu Otvorená škola v oblasti informatizácie, ktorý sa realizuje ako súčasť širšej koncepcie projektu Ministerstva školstva SR. Takto sme získali grant 100 000.- Sk, použili sme aj vlastné zdroje :
15 000.- Sk zo ZRŠ a 10 000.- Sk zo Združenia sv. Fouriera.

viac o projekte >>>