Meniny na web
  • Počet návštev:

Poradné orgány školy š.r.2019/2020

Vyučujúci v ročníkoch 1. – 4. pracujú v metodickom združení. Na 2. stupni existujú predmetové komisie v členení podľa vzdelávacích oblastí v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED2.


Koordinátor prevencie protidrogovej závislosti: Mgr. S.Vallášová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. M.Hornáčková
Koordinátor environmentálnej výchovy: PaedDr. A.Pavlovičová
Koordinátor výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa: Mgr. M. Pekarovičová
Koordinátor čitateľ. gramotnosti: Mgr.L.Kováčová /1.st/, Mgr.R.Gúčiková /2.st/
Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. S.Varačková /1.st/, Mgr.G.Fuhrmannová /2.st/

Metodické združenie

Členovia MZ sa pravidelne stretávajú a riešia aktuálne problémy, zabezpečenie a organizáciu jednotlivých podujatí ako karneval, Deň školy, rodiny a detí, recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, matematické súťaže -Pytagoriádu, spevácke súťaže, program pre MŠ, zápis do 1.ročníka, Deň matiek atď. a vzájomne si pomáhajú.

Podrobne hodnotia výchovno-vyučovacie výsledky v jednotlivých triedach a ročníkoch, vyvodzujú závery a robia následné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Prerokúvajú zásady a metódy hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch a ročníkoch, osobitne pracujú s integrovanými aj so špeciálne nadanými žiakmi.

V školskom roku 2018/2019 sú členmi metodického združenia vyučujúci 1. - 4. ročníka ZŠ : Mgr. A. Kačicová, Mgr. L. Kováčová, Mgr. J. Plevová, Mgr. A. Rubaninská, Mgr. D. Dedíková , Mgr. S. Varačková , Mgr. D. Kaššovicová, Mgr. A. Szarková.
Vedúcou MZ 1. - 4.ročníka je Mgr. G. Topoľská.


Zápis žiakov do 1.ročníka


Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa vlastného plánu práce a pravidelne sa stretávajú. Osobitnú pozornosť venujú realizácii školského vzdelávacieho programu, hodnoteniu žiakov a práci so žiakmi so ŠVVP a nadanými žiakmi a ich príprave na súťaže. Zúčastňujú sa odborných seminárov pre jednotlivé predmety a vymieňajú si skúsenosti.


PK slovenského jazyka ved.: D. Kováčová členovia: V.Markech, R. Gúčiková, Z.Hulínková, J.Kobida
PK cudzích jazykov ved.: M. Sobota členovia: A.Pavlovičová, M.Javorová, A.Rubaninská, D.Kováčová, G.Topoľská, D.Kazíková, M.Sobota, M.Vyzváryová, K.Slováčková, D.Vašková,J.Plevová, D.Dedíková
PK MAT,INF ved.: D. Herda členovia: M.Pavlechová, J.Kalivodová, M.Lesajová, K.Jarošincová, J.Plevová
PK FYZ,CHE,BIO ved.: M. Pavlechová členovia: I.Fuhrmannová. M.Valláš, A.Mrňová
PK GEG,DEJ,OBV ved.: J. Hyžová členovia: A.Pavlovičová, M.Pekarovičová, M.Gulánová
PK KNB ved.: S.Varačková /sr.Sávia/ členovia: R.Čierny, D.Herda, M.Javorová,M.Sobota, M.Hornáčková, Kimmerling, M.Pavlechová
PK HUV,VYV,VUM, TCH, SEE, TSV ved.: S. Vallášová členovia: J.Hyžová, M.Pekarovičová, V.Dudová, M.Valláš, M.Gulánová ,K.Jarošincová, A.Pavlovičová
INKLUZÍVNY TÍM ved.: A.Hlaváčová členovia: M.Gibalová, T.Fedorková, M.Trebatická, E.Hurtíková A.Kačicová, D.Kazíková, Z.Hulínková