Meniny na web
  • Počet návštev:

Poradné orgány školy š.r.2022/23

Vyučujúci v ročníkoch 1. – 4. pracujú v metodickom združení. Na 2. stupni existujú predmetové komisie v členení podľa vzdelávacích oblastí v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED2.


Koordinátor prevencie protidrogovej závislosti: Mgr. K.Vondrová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. E.Kviatková
Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. M.Palcútová
Koordinátor výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa: Mgr. M. Pekarovičová
Koordinátor čitateľ. gramotnosti: Mgr.L.Kováčová /1.st/, Mgr.J.Kobida /2.st/
Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. A.Szarková /1.st/, Mgr.G.Fuhrmannová /2.st/

Metodické združenie

Členovia MZ sa pravidelne stretávajú a riešia aktuálne problémy, zabezpečenie a organizáciu jednotlivých podujatí ako karneval, Deň školy, rodiny a detí, recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, matematické súťaže -Pytagoriádu, spevácke súťaže, program pre MŠ, zápis do 1.ročníka, Deň matiek atď. a vzájomne si pomáhajú.

Podrobne hodnotia výchovno-vyučovacie výsledky v jednotlivých triedach a ročníkoch, vyvodzujú závery a robia následné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Prerokúvajú zásady a metódy hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch a ročníkoch, osobitne pracujú s integrovanými aj so špeciálne nadanými žiakmi.

V školskom roku 2022/23 sú členmi metodického združenia vyučujúci 1. - 4. ročníka ZŠ : Mgr. A. Kačicová, Mgr. L. Kováčová, Mgr. J. Plevová, Mgr. A. Rubaninská, Mgr. D. Dedíková , Mgr. S. Varačková , Mgr. D. Kaššovicová, Mgr. A. Szarková, Mgr.S.Belušíková.
Vedúcou MZ 1. - 4.ročníka je Mgr. G. Topoľská.


Zápis žiakov do 1.ročníka


Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa vlastného plánu práce a pravidelne sa stretávajú. Osobitnú pozornosť venujú realizácii školského vzdelávacieho programu, hodnoteniu žiakov a práci so žiakmi so ŠVVP a nadanými žiakmi a ich príprave na súťaže. Zúčastňujú sa odborných seminárov pre jednotlivé predmety a vymieňajú si skúsenosti.


PK - Slovenský jazyk ved.: Mgr. J. Kobida členovia: Mgr. V. Markech, Mgr. D. Kováčová, PaedDr. J. Bajčanová, Mgr. J. Kaššovicová
PK - Cudzie jazyky ved.: Mgr.M. Sobota členovia: Ing. D. Kazíková, Mgr. M. Vyzváryová, Mgr. D. Dedíková, PaedDr. A. Pavlovičová, PaedDr. J. Bajčanová, Mgr. M. Javorová. Mgr. M. Vlaháčová, Mgr. G. Topoľská, Mgr. A. Rubaninská, Mgr. J. Plevová, PaedDr. S. Slováčková, Mgr. D. Kováčová
PK – Matematika, informatika ved.: Mgr. D. Herda členovia: Mgr. M. Pavlechová, Ing. J. Kalivodová, RNDr. M. Lesajová, PaedDr. K. Jarošincová, Mgr. J. Plevová
PK - Katolícke náboženstvo ved.: Mgr. S. Varačková členovia: Mgr. E.Kviatková, Mgr. R. Čierny, Mgr. D. Herda, Mgr. M. Javorová, Mgr. P. Reisel, Mgr. M. Vlaháčová, Mgr. J. Kaššovicová, Mgr. D. Olejková
PK - Fyzika, chémia, biológia ved.: Mgr. M. Pavlechová členovia: Mgr. I. Fuhrmannová, Mgr. M. Palcútová, Mgr. A. Mrňová
PK - Geografia, dejepis, občianska náuka ved.: Mgr. J. Hyžová členovia: PaedDr. A. Pavlovičová, Mgr. M. Pekarovičová, PaedDr. M. Gulánová
Spoločná PK výchov: ved.: Mgr. S. Vallášová členovia: Mgr. M. Pekarovičová, Mgr. Z. Štreicherová, PaedDr. M. Gulánová, PaedDr. K. Jarošincová, Mgr. D. Kaššovicová, Mgr. J. Bajčanová Mgr. I. Fuhrmannová, PaedDr. A. Pavlovičová, Mgr. M. Palcútová, Mgr. M. Vyzváryová, Mgr. S. Belušíková
INKLUZÍVNY TÍM ved.: Mgr. A. Vandová členovia: Mgr. A. Kačícová, Mgr. K. Vondrová, E. Vojtíková, M. Avdaljanová, Ing. A. Parošová, Ing. Lenka Zábavčíková, Mgr. F. Skovajsa, Mgr. A. Hlaváčová, Ing. M. Králiková