Meniny na web
  • Počet návštev:

Knižnica

Školská knižnica je súčasťou Základnej školy sv.Jozefa. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávaceho procesu. Plán činnosti Školskej knižnice vychádza z vnútorných potrieb školy, z POP z koncepcie úloh rozvoja školy a taktiež činnosť ŠK reaguje na aktuálne aktivity, ktoré organizuje v priebehu školského roka mestská knižnica a iné mimoškolské organizácie.

Výpožičné hodiny: každú stredu od 12:30 do 14:30
Vedúca knižnice: Mgr.Alena Kačicová

Využitie školskej knižnice

V rámci čitateľskej gramotnosti sa pravidelne využíva dostupná mimočítanková literatúra z knižničného fondu našej školskej knižnice. Žiakom sú zadávané konkrétne úlohy zamerané na prácu s knihou v priestoroch ŠK, učebne alebo doma, čím sa prispieva k formovaniu kladného vzťahu ku knihe a literatúre.

Priestory Školskej knižnice a knižničný fond sa budú aj v tomto školskom roku využívať na vyučovanie v dopoludňajších hodinách na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Cieľom vyučovacích hodín je hlavne osvojovanie si metód individuálneho štúdia pri práci s knihou, ale i pri práci so získanými informáciami z internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

Priestory ŠK sa využívajú aj na rôzne iné aktivity organizované počas vyučovania i v popoludňajších hodinách (besedy, súťaže, výstavky, prednášky a podobne). Školská knihovníčka v spolupráci s vychovávateľmi školského klubu bude organizovať v popoludňajších hodinách pre vybrané oddelenie ŠKD aktivity na rozvoj čitateľských zručností.

V rámci spolupráce s Knižnicou Ľ.V. Riznera Nové Mesto nad Váhom sa naša škola zapája do akcií podľa aktuálnych ponúk. Knižničný fond ŠK sa pravidelne dopĺňa podľa požiadaviek vedenia školy a finančných možností školy.

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"


V šk. roku 2008/2009 sme zrealizovali projekt – Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero podujatí: kvíz čitateľskej zručnosti pre žiakov 3.ročníka, kvíz o spisovateľovi J.C.Hronskom pre žiakov 4. ročníka, čitateľský kvíz žiakov 5. ročníka, kreatívny workshop s vianočnou tematikou, beseda so spisovateľkou Annou Černochovou, výroba knižiek - krátkych príbehov s ilustráciami.

V rámci projektu boli zakúpené knihy, 3 notebooky a 1 tlačiareň pre knižnicu.