Meniny na web
  • Počet návštev:

História školy

Naša škola prešla od jej vzniku až podnes cez rôzne transformačné etapy .

Dievčenská škola

V roku 1927 pozval novomestský prepošt, Adolf Pongrácz Školské sestry de Notre Dame do Nového Mesta nad Váhom, aby nahradili v trojtriednej ľudovej škole, Ústave svätého Jozefa, sestry notredamky z maďarskej Kaloče. Už v nasledujúcom školskom roku pribudla štvrtá trieda a o dva roky mala Dievčenská rímsko-katolícka škola päť tried – v každej viac ako 50 žiačok. Pretože chýbali priestory, sestry sa rozhodli postaviť novú dvojposchodovú budovu.

Základy sa kopali v októbri roku 1930 a posviacka školy bola o necelý rok - 7. júna 1931.

Meštianska dievčenska škola

V školskom roku 1934/35 sestry zriadili Rímskokatolícku meštiansku dievčenskú školu. Opäť chýbali priestory a znovu sa napriek finančným ťažkostiam začalo stavať - posviacka bola nasledujúci rok v júni. Súčasne sa stavala telocvičňa, poschodie v prednej časti budovy a prerábala sa kaplnka.

Postupne sa vybudovala spojovacia chodba, upravil sa dvor, vysadilo sa 160 stromov v záhrade. V ľudovej škole, v meštianke a v detskej opatrovni sa zvyšoval počet tried i detí - v školskom roku 1944/45 ich bolo spolu 710.

Zmena pomerov

V roku 1945 nastala zmena pomerov. Všetky cirkevné školy a ustanovizne boli poštátnené Rímskokatolícka dievčenská škola fakticky prestala jestvovať ako inštitúcia, zostali len budovy. Zmenil sa aj názvy na: Štátnu ľudovú školu dievčenskú, Štátnu meštiansku školu dievčenskú a Štátnu detskú opatrovňu. Riaditeľku školy, sr. Alojzitu Boudovú, nahradil Ján Novomeský. V školskom roku 1947/48 ho ešte vystriedala sestra Ľudmila Vanková, ktorá bola poslednou riaditeľkou školy pred vyvezením sestier. Namiesto sestier prichádzali civilní učitelia.

Prepúšťanie

V školskom roku 1945/46 sestry v týchto školách ešte vyučovali, ale Školský inšpektorát v Novom Meste nad Váhom ich 10. septembra 1945 prípisom vyzval, aby si podali žiadosť o preloženie do iných miest, pretože podľa nariadení budú môcť učiť v škole iba dve rehoľné sestry. Tak postupne sestry odchádzali. Prišiel rok 1950. Všetky sestry učiteľky dostali prepúšťacie dekréty ako nevhodné osoby pre výchovu a vyučovanie detí. Činnosť mnohých reholí bola prerušená a aj sestry v Novom Meste boli vyvezené z kláštora a vyhodené aj z vlastnej školy, ktorú za ťažkých finančných podmienok vybudovali.

Obnova školy

Po novembrovej revolúcií v roku 1989 a po zmene politických pomerov v našej republike katolícki rodičia v Novom Meste nad Váhom túžili, aby ich deti boli vychovávané v duchu kresťanských zásad a aby bola v meste obnovená bývalá cirkevná škola. Zástupcovia rodičov i mesta požiadali Slovenskú provinciu Kongregácie školských sestier de Notre Dame, aby obnovila činnosť cirkevnej školy, ktorá bola v roku 1950 násilne prerušená.

17. apríla 1991 bola Základná škola sv. Jozefa zaradená do siete škôl Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.

Vznik gymnázia

V roku 1995 riaditeľka školy, sr. Inocencia Znášiková, spolu so zástupkyňou Magdalénou Kollárovou podnikli všetky potrebné kroky, aby vo februári 1995 bolo do siete škôl zaradené osemročné Gymnázium sv. Jozefa. Do prímy bolo prijatých 32 žiakov. Od 1. septembra 2003 bola na gymnáziu zriadená štvorročná forma štúdia. Do prvého ročníka bolo prijatých 28 študentov.

V školskom roku 2008/2009 sa s nami rozlúčili poslední oktávania a až dodnes pokračuje život gymnázia v štvorročnej forme. Vtedy sa udiala veľká organizačná zmena. Začali sme existovať ako jeden právny subjekt - Spojená škola sv. Jozefa s dvomi organizačnými zložkami Základná škola sv. Jozefa a Gymnázium sv. Jozefa.

Súčasnosť

Škola je umiestnená v blízkosti centra mesta, navštevujú ju aj žiaci z okolitých obcí. Pri škole je zriadený školský klub detí s piatimi oddeleniami a školské stredisko záujmovej činnosti so zameraním na umelecké a športové aktivity. Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

V súčasnosti má škola 22 kmeňových tried. Na vyučovanie odborných predmetov slúžia učebňa fyziky a chémie, učebňa biológie, tri učebne výpočtovej techniky, tri jazykové učebne, školská dielňa a kuchynka, dve telocvične a posilňovňa. V rámci činnosti centra voľného času sa naplno využíva dielňa s hrnčiarskym kruhom a vypaľovacou pecou na výrobu keramiky. Školská klubovňa slúži hlavne na vyučovanie hudobnej výchovy, katolíckeho náboženstva a pre potreby záujmových útvarov.

Neodmysliteľnou súčasťou našej školy je školská kaplnka , v ktorej sa slúžia sv. omše pre jednotlivé ročníky.

Aktivity školy

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je, aby žiaci nadobúdali vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, rozvíjali svoje intelektuálne schopnosti, boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, vedeli komunikovať a prezentovať svoju prácu.

Navštívili nás

Všeobecný rozhľad rozširujeme besedami so známymi osobnosťami spoločenského, politického a duchovného života. Radi sme medzi nami privítali prezidenta Michala Kováča, europoslanca Miroslava Mikolášika, fyzika a univerzitného profesora Júliusa Krempaského, pamätníčku holokaustu pani Helenu Weinwurmovú, maliarku a ilustrátorku Maju Dusíkovú , spisovateľku Annu Černochovú, apoštolského nuncia Henrycha Jozefa Novackého. Niekoľkokrát nás navštívil otec biskup Dominik Tóth. Svojimi prednáškami nás obohatili sr. Veronika, misionárka v Afrike a duchovní otcovia Marián Kuffa, Leopold Slaninka, Jozef Luscoň, Pavol Hudák aj Jozef Kováčik.

Exkurzie

Pravidelne organizujeme exkurzie: Osvienčim, Noc výskumníka, Dobrá voda, Hvezdáreň Hlohovec, Národný cintorín a múzeum v Martine, Uhrovec - pomáhajú upevňovať vedomosti z oblasti vedy, histórie, národnej kultúry a literatúry.

Šport a kultúra

V zdravom tele zdravý duch. Školy v prírode, lyžiarske výcviky a kurzy na ochranu života a zdravia majú cieľ povzbudzovať k prekonávaniu samých seba, upevňovať vôľu a sprostredkovať kontakt s prírodou.

Školský rok sa nezaobíde bez koncoročných domácich a zahraničných výletov, prostredníctvom ktorých sa upevňujú naše žiacke kolektívy. Spomíname na Tatry, Roháče, slovenské hrady či na krásy Anglicka, Francúzska a ostatne aj Talianska.

Žiaci našej školy dosahujú vynikajúce výsledky hlavne v športových pretekoch, ale nezaostávame ani v recitačných a výtvarných súťažiach, predmetových olympiádach a v stredoškolskej odbornej činnosti.

Letné tábory

Život v škole nekončí školským zvončekom, ale pokračuje v popoludňajších hodinách ba dokonca aj počas letných prázdnin. Žiaci počas školského roka navštevujú zaujímavé krúžky a v lete zažívajú radostné chvíle v pobytových a prímestských táboroch.

Vďaka Združeniu sv. Petra Fouriera a Nodamu - združeniu pre deti a mládež, sa realizovali tábory na mnohých miestach krásneho Slovenska ako Ješkova Ves, Pukanec, Čaradice, Veľké Kostoľany, Sebechleby, Vtáčnik pod Tríbečom, Látkovce, Podjavorník a mnohé iné. Teší nás, že naši študenti sa stávajú animátormi a môžu spolupracovať na šírení dobrého diela.

Duchovná formácia

Keďže si uvedomujeme, že všetky naše činnosti a námahy môžeme zvládať len s Božou pomocou, našu pozornosť zameriavame na duchovnú formáciu žiakov a zamestnancov školy. Spoločne prežívame jednotlivé liturgické obdobia, slávime eucharistiu, spoločne sa nechávame oslovovať Božím Slovom prostredníctvom duchovných obnov.


Podobne ako iné školy organizujeme podujatia, vďaka ktorým sa škola zviditeľňuje na verejnosti a snaží sa odovzdávať kultúrne a duchovné hodnoty. Tieto aktivity sa stali neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života nielen školy ale aj mesta. Patria medzi ne: Deň matiek, predvianočné otváranie betlehemov v Múzeu, jasličková dramatizácia, krížová cesta mestom, NONSTOP čítanie Biblie, kde sa v priebehu pár dní a nocí prečíta celé Sväté Písmo.

Partneri školy

Medzi hlavných partnerov školy patrí Rada rodičovského združenia pri Spojenej škole sv. Jozefa, Rada školy, Združenie sv. Petra Fouriera, občianske združenie NODAM, Rímsko-katolícky farský úrad, Mestský úrad, Mestské múzeum, Mestská knižnica, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum pedagogicko-psychologických služieb, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Charita Nové Mesto nad Váhom.


Veríme, že spomenuté prostriedky, všetky aktivity a podujatia v našej škole prispievajú nielen k rozvíjaniu intelektu, ale aj vôle a srdca - a tak k celistvému formovaniu osobnosti, ktorej hlavnou devízou je vysoký ľudský a morálny kredit.