Meniny na web
  • Počet návštev:

Charakteristika školy

Naša škola je školou s právnou subjektivitou od jej vzniku. Má vypracovaný Štatút školy a Filozofiu školy. Vyučujeme podľa platných učebných osnov pre ZŠ, učebných plánov cirkevných škôl schválených MŠ SR a naším zriaďovateľom.
Organizačný poriadok školy >>>

Základná škola svätého Jozefa ako organizačná zložka Spojenej školy svätého Jozefa má podľa školského vzdelávacieho programu dva stupne vzdelania: ISCED 1 pre I. stupeň a ISCED 2 pre II. stupeň.
Školský vzdelávací program ISCED 1 >>>, ISCED2 >>>

Činnosť školy sa riadi cirkevným dokumentom II. vatikánskeho koncilu: Deklarácia o kresťanskej výchove (Gravissimum educationis) a dokumentmi Kongregácie pre katolícku výchovu: Katolícka škola a Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia. Stredobodom našej výchovnej práce je Ježiš Kristus náš vzor, podľa ktorého kresťan orientuje svoj život.

Snažíme sa pracovať so žiakmi tak, aby nadobúdali zručnosti a vedomosti, rozvinuli svoje intelektuálne schopnosti a získali mravné a spoločenské postoje, ktoré im pomôžu rozvinúť svoju osobnosť a umožnia im zaradiť sa do spoločnosti ako plnohodnotným členom. Usilujeme sa vytvárať harmonickú syntézu medzi poznaním a vierou, ale aj medzi vierou a životom.

Cieľom nášho snaženia je vytvárať v škole ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Jednotnému pôsobeniu v tomto duchu napomáhajú spoločné duchovné obnovy a duchovné cvičenia pedagógov.


Formovanie osobnosti dieťaťa

Formovanie ducha

» Duchovné obnovy žiakov

» Sväté omše v kaplnke

» Modlitba pred a po vyučovaní

» Spoločné slávenie cirkevných sviatkov

» Každý deň v októbri o 14.00 hodine sa v našej kaplnke modlia žiaci "Októbrový desiatok ruženca"

» Organizovanie pútí

» Prázdninové tábory s duchovným zameraním

» Prežívanie liturgických období realizovaním motivačných duchovných projektov (október, advent, Vianoce, pôst, máj)

» Krížová cesta v prírode

Zobraziť viac fotiek

Služba lásky

» Misijné aktivity a materiálna i finančná pomoc

» Koledovanie detí Radostná zvesť pre Kazachstan

» Finančná podpora Detskej onkologickej nadácie

» Spolupráca s Domom sociálnych služieb Rosa v Bratislave

» Návšteva domova dôchodcov, detského domova, pomoc osamelým ľuďom

» Kultúrne vystúpenia pri rôznych príležitostiach: Deň matiek, ekumenický vianočný koncert, vernisáž výstav v mestskom múzeu, svätý Mikuláš, jasličková slávnosť, Deň katolíckych škôl, príležitostné návštevy významných osobností

» Školský jarmok Radosť


Rozvoj intelektu

» Predmetové olympiády: anglického a nemeckého jazyka, matematická, fyzikálna, chemická, geografická, biologická, dejepisná, zručnosti

» Pytagoriáda

» Umelecké súťaže: literárne, recitačné, spevácke, výtvarné

» Besedy s významnými osobnosťami, čitateľské, s lekárom, so psychológom a pod.

» Školský časopis Škovránok

» Záujmová činnosť v krúžkoch

» Práca v NODAM kluboch pod vedením animátorov

» Škola v prírode

» Exkurzie, jedno až trojdňové výlety Podpora zdravého vývinu športom a prácou

» Školské turnaje: minifutbal, vybíjaná, volejbal, futbalový turnaj o putovný pohár VK Mobil

» Účasť na obvodových a okresných športových súťažiach

» Hodina plávania týždenne

» Lyžiarsky výcvik

» Korčuľovanie

» Zber papiera - Výsledky jednotlivcov v šk. roku 2005/06 >>>

» Zber plastov

» Úprava areálu školy